ANALYSE

SMALLBUD LEMON CANDY

0 %
THC
0 %
CBD
0 %
CBN
0 %
CBG
Lemon Smallbud