ANALYSE

SMALLBUD LEMON CANDY

THC
0 %
CBD
0 %
CBN
0 %
CBG
0 %
Lemon Smallbud